LENNOSTO

MIXED MEDIA ON MDF
TWENTY ONE TIMES 30cm x 30 cm
2013

PART OF RATTOISA VIRTA